Betingelser

1. Generelle vilkår

1.1 Vilkårene skal gælde vedrørende Kontainers levering af driftsydelser til Kunden.
1.2 Aftalen mellem Kontainer og Kunden består af Aftaledokumenterne:

– Tilbudsdokumentet
– Databehandleraftale
– Disse almindelige betingelser for Kontainer Saas (Vilkårene)

1.3  Alle aftaledokumenter, jf. punkt 1.2, skal fortolkes under ét som parternes samlede aftale. Såfremt parterne har aftalt særlige vilkår vedrørende Kontainer Saas, skal dette specifikt angives i Tilbudsdokumentet for at være aftalt. Disse almindelige betingelser for drift skal have forrang for øvrige aftaledokumenter bortset fra eventuelle specifikt aftalte vilkår i Tilbudsdokumentet, der har forrang for Vilkårene. Eventuelle bestemmelser i Kontainer salgsmateriale mv., der ikke er gentaget i Aftaledokumenterne, er ikke bindende for Parterne. Databehandleraftalen har dog forrang i forhold til regulering af Kontainer behandling af data på vegne af Kunden.

2. Definitioner
2.1 I Aftalen skal følgende definitioner gælde:

Ved Aftalen forstås Parternes fulde aftale bestående af Aftaledokumenterne.
Ved Aftalt Driftstid forstås 24/7, medmindre andet er aftalt i Tilbudsdokumentet.
Ved Aftaledokumenter(ne) forstås de dokumenter, der er angivet i Vilkårenes punkt 1.2.
Ved Aftalt Supporttid forstås Kontainers kontortid som angivet på Kontainers hjemmeside www.kontainer.com.
Ved Betalingsperiode forstås en periode som Kunden har betalt for at få stillet Kontainer Saas til rådighed.
Ved Kontainer forstås Kontainer A/S (CVR-nummer: 38683268), Studiestræde 19, 4. sal, 1455 København K.
Ved Kontainer Saas forstås den software platform som i henhold til Aftalen er stillet til rådighed for Kunden.
Ved Kontainer Saas forstås Kontainers til enhver tid tilgængelige software platform. De enhver tid gældende specifikationer for Kontainer Saas er angivet i Kontainers hjemmeside www.kontainer.com.
Ved Kunden forstås den kunde, der er angivet i Tilbudsdokumentet, som kunde med eventuelle tilknyttede selskaber.
Ved Nedetid forstås perioder inden for Aftalt Driftstid, hvor Driftsmiljøet er utilgængeligt, bortset fra varslede servicevinduer.
Ved Parterne forstås Kontainer og Kunden. Kontainer og Kunden kan benævnes samlet som Parterne og enkeltvis som (en) Part(en).
Ved SLA forstås eventuelt aftalte servicemål som angivet i Tilbudsdokumentet.
Ved Tilbudsdokumentet forstås den valgte pakke og features, Aftalt Driftstid og priser med eventuel SLA.
Ved Vilkårene forstås disse almindelige betingelser for drift, som er en integreret del af Aftalen.

3. Saas
3.1 Kontainer skal levere Saas ydelserne til Kunden med aftalte features og kapacitet, som er angivet i Tilbudsdokumentet. Ekstra ydelser indkøbes gennem tillægsaftaler. Tillægsaftalerne skal anses som en integreret del af Aftalen og vilkår i Aftalen skal tillige gælde for tillægsaftalerne.
3.2 Kontainer vil tilstræbe at Driftsmiljøet til enhver tid er tilgængelig for Kunden. Såfremt Parterne har aftalt SLA vedrørende Driftsmiljøet, er dette angivet i Tilbudsdokumentet. Kontainer er berettiget til midlertidigt at suspendere Kundens adgang til Driftsmiljøet i forbindelse med fejlrettelser, forebyggende vedligeholdelse eller sikkerhedsopdateringer vedrørende Driftsmiljøet. Kontainer tilstræber, at perioden, hvor adgangen til Driftsmiljøet er lukket, er så kort som muligt henset til de påkrævede arbejder. Nedetid i Driftsmiljøet, der er varslet Kunden med mindst 3 dages forudgående skriftligvarsel, med henblik på forebyggende vedligeholdelse og sikkerhedsopdateringer (servicevinduer), medregnes ikke ved opgørelse af Nedetid. Tilsvarende medregnes Nedetid som følge af akut service, der er varslet med 1 times varsel, ikke ved opgørelsen af Nedetid. Akut service vil typisk være service, der er forårsaget af akut anbefalede sikkerhedspatches, der anbefales installeret af tredjepartsleverandører.

4. Kundens benyttelse
4.1 Kunden kan disponere over Kontainer Saas med respekt af Aftalen. Kundens organisering og administration af data og software i Driftsmiljøet er Kundens ansvar.
4.2 Kunden skal tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Kundens benyttelse af Kontainer Saas overholder gældende lovgivning, tredjemands rettigheder, samt at Kundens benyttelse efterlever god IT-skik omkring internettet og Kunden eller personer tildelt rettigheder til Driftsmiljøet af Kunden ikke uploader virus, malware mv. eller andre filer eller software, der kan påvirke Kontainer Saas.
4.3 Kontainer kan til enhver tid anmode Kunden om at slette filer, data eller anden information i Kontainer Saas, hvis placering heraf i Kontainer Saas kan give anledning til, at Kontainer kan blive mødt af en sag om retskrænkelse eller på anden måde ifalde sanktion eller erstatningsansvar over for tredjemand. Tilsvarende kan Kontainer til enhver tid anmode Kunden om at slette software eller filer, der påvirker Kontainer Saas (Det kan fx være malware, osv.). Såfremt Kunden ikke straks efterlever Kontainers anmodning herom, er Kontainer berettiget til at slette filerne i Kontainer Saas uden Kundens medvirken.
4.4 Kontainer kan ikke forventes at skulle forholde sig til tvister mellem Kunden og tredjemand/myndigheder. Såfremt tredjemand eller myndigheder gør krav gældende mod Kontainer som følge af Kundens benyttelse af Driftsmiljøet, skal Kunden overtage håndteringen af sagen mod tredjemand og skadesløs holde Kontainer for ethvert tab i den forbindelse. Kontainer kan desuden anmode Kunden om at stille en af Kontainer valgt sikkerhed for Kontainer potentielle tab som følge af krav mod Kontainer vedrørende Kundens benyttelse af Driftsmiljøet.

5. Support
5.1 Kontainer yder support vedrørende Kontainer Saas inden for Aftalt Supporttid. Uden for aftalt driftstid henvises til døgnvagt, som mod betaling af konsulenttimepris til Kontainers til enhver tid gældende timepriser, kan varetage almindelig support vedr. Driftsmiljøet.

6. Sikkerhed
6.1 Kontainer risikostyring er baseret på en dokumenteret og regelmæssigt opdateret risiko- og sårbarhedsvurderinger af Kontainer Saas. Kontainer foretager løbende risikovurderinger af aktuelle risici, herunder ved ændringer i Kontainers egne organisatoriske forhold eller forestående ændringer af anvendt teknologi og infrastruktur. Kontainer Saas er således beskyttet med en rimelig, tidssvarende og opdateret beskyttelse imod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe Kontainer Saas i fare eller give uvedkommende adgang til Kontainer Saas.
6.2 Kontainer dokumenterer årligt sin efterlevelse af sikkerheds- og kvalitetsstandarder ved en ISAE 3402 revisionserklæring vedr. Kontainer Saas drift.
6.3 Såfremt der registreres brud på sikkerheden, orienteres Kunden straks og ikke senere end 48 timer efter, at Kontainer har fået viden om bruddet, med en fyldestgørende beskrivelse af sikkerhedsbruddet og konsekvenserne heraf, således at Kunden kan opfylde sine forpligtelser til at underrette de, der har krav på underretning inden for de frister, som Kunden er forpligtet til at overholde.

7. Overvågning og rapportering
7.1  Kontainer overvåger og logger driften af Kontainer Saas. Desuden overvåger Kontainer sikkerhedsmæssige risici, løse fejl vedrørende Kontainer Saas.
7.2 Kontainer leverer en advarsel til Kunden, hvis Kundens forbrug af Kontainer Saas nærmer sig en aftalt maksimal kapacitet.

8. Garanteret tilgængelighed (SLA)
8.1 Parterne har i Tilbudsdokumentet angivet, om Kontainer garanterer en tilgængelighed for Driftsmiljøet. Kontainer har standard garanteret tilgængelighed: 99,9 %

8.2 Såfremt der er aftalt garanteret tilgængelighed med udvidet rapportering i Tilbudsdokumentet, skal Kontainer måle en samlet tilgængelighed i Driftsmiljøet, inden for Aftalt Driftstid og beregne en månedlig tilgængelighedsprocent (T%) som følger:

8.3  Såfremt Parterne i Tilbudsdokumentet har aftalt en garanteret tilgængelighed, ifalder Kontainer bod, såfremt aftalte servicemål misligholdes. Boden opgøres for hver påbegyndt nedsat 0,10% point målt T% i en måned beregnes en bod på 2,5% af det månedlige vederlag for Kontainer Saas. Såfremt fakturering af Kontainer Saas sker for en Betalingsperiode på 12 måneder, jf. punkt 13.1, udgør det månedlige vederlag for Kontainer Saas således 1/12 af det fakturerede beløb for Betalingsperioden. Boden kan ikke overstige 50% af det månedlige vederlag for Kontainer Saas. Derudover er det samlede bodsbeløb maksimeret i overensstemmelse med det i punkt 16.1 anførte maksimum.

9.  Fortrolighed
9.1 Parterne forpligter sig til at holde al materiale og information udvekslet mellem Parterne i forbindelse med forhandlingerne og efterfølgende samarbejde strengt fortroligt og på ingen måde offentliggøre eller udlevere sådan information, eller nogen del deraf, til tredjeparter. Såfremt Parterne eventuelt måtte være i tvistforhandlinger eller anden konfliktsituation, forpligter Parterne sig til at holde denne strengt fortroligt.
9.2  Uanset ovenstående er Kontainer dog berettiget til at anvende Kunden som reference hvis der indhentes samtykke hos kunden.
9.3  Kunden og Kontainer er enige om, at dette punkt 9 udgør en selvstændig aftale mellem Kunden og Kontainer, som er gældende i 5 år efter Aftalens ophør.

10.  Rettigheder
10.1  Kontainer bevarer sine rettigheder til Kontainer Saas. Kundens adgang til Kontainer Saas er således begrænset til en brugsret i henhold til vilkårene i Aftalen, der er tidsbegrænset til den periode, Aftalen gælder. Kunden kan anvende Kontainer frit mellem kundens egne selskaber og samarbejdspartnere.
10.2 Kunden bevarer sine fulde rettigheder til indhold, filer, data mv. Kontainer får således ingen rettigheder til Kundens data eller øvrigt materiale. Kontainer kan dog yde tilbageholdsret i Kundens data eller øvrigt materiale, såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser efter Aftalen.

11. Personoplysninger
11.1 Kunden er dataansvarlig vedrørende behandling af personoplysninger i Kontainer Saas. Kontainer er databehandler, og Kontainer behandler alene personoplysninger efter instruks fra Kunden. Parterne har indgået en databehandleraftale vedr. Kontainers behandling af persondata for Kunden. Databehandleraftalen er en del af Aftaledokumenterne.
11.2 Kunden skal sikre, at Kundens behandling af personoplysninger i Driftsmiljøet overholder gældende lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger. Kontainer skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at hindre, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, forvanskes, videregives, transmitteres eller på anden måde kompromitteres i overensstemmelse med dansk lovgivning om behandling af personoplysninger.
11.3 Kunden har i databehandleraftalen angivet, hvilke kategorier af oplysninger Kunden behandler i Driftsmiljøet. Kunden erklærer, at Kunden teknisk og organisatorisk har taget de nødvendige sikkerhedstiltag, samt at det i Aftalen indkøbte sikkerhedsniveau er tilstrækkeligt henset til Kundens risikovurdering i forhold til karakteren af Kundens behandling af personoplysninger. Det er Kundens ansvar at ændre Kundens organisatoriske og tekniske sikkerhed i Kundens software mv. i Driftsmiljøet, hvis Kundens måtte ændre sin risikovurdering vedrørende Kundens behandling af personoplysninger i Driftsmiljøet. Kunden er forpligtet til straks at meddele Kontainer om eventuelle behov for yderligere sikkerhed i Driftsmiljøet. Kontainer er berettiget til at justere det aftalte vederlag i overensstemmelse med det ændrede sikkerhedsbehov.
11.4 Kunden skal skadesløs holde Kontainer for ethvert tab eller godtgørelse, som Kontainer måtte blive pålagt at betale som følge af Kundens behandling af personoplysninger i Driftsmiljøet, medmindre Kunden kan bevise, at skaden er forvoldt forsætlig eller groft uagtsomt af Kontainer eller Kontainer medarbejdere.
11.5 Kontainer bistår – under hensyn til behandlingens karakter – Kunden ved hjælp med opfyldelse af Kundens forpligtelse som dataansvarlig til at varetage kontakten til tilsynsmyndigheder og besvare henvendelse fra tilsynsmyndigheder eller anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen. Kunden afholder alle udgifter forbundet med denne bistand, medmindre andet måtte være eksplicit aftalt i Tilbudsdokumentet. Den bistand, Kontainer yder til Kunden, skal vederlægges til de enhver tid gældende timepriser for konsulentydelser hos Kontainer.

12. Priser og betalingsbetingelser
12.1 Priser vedrørende Hostingydelserne er angivet i Tilbudsdokumentet. Priserne er angivet ekskl. moms og eventuelle afgifter.
12.2 Kontainer er berettiget til at justere licens priserne jvnf. nettoprisindekset og produktudvikling.  Dette skal dog varsles minimum 4 måneder inden og uanset kundens bindingsperiode er kunden berettiget til at opsige aftalen på baggrund af prisjustering.
12.3  Fakturering af Kunden for Hostingydelserne sker for en Betalingsperiode. En Betalingsperiode udgør 12 måneders vederlag, medmindre andet er aftalt i Tilbudsdokumentet. Kunden er forpligtet til at betale senest 30 dage efter modtagelse af faktura. Ved enhver forsinket betaling er Kontainer berettiget til en rente af 2% fakturabeløbet pr. måned fra sidste rettidige betalingsdag, indtil betaling sker. Kontainer er desuden berettiget til midlertidigt at lukke Kundens adgang til Driftsmiljøet, såfremt Kunden ikke efter to påkrav om betaling ikke har betalt en faktura fra Kontainer.
12.4  Eventuelle øvrige ydelser, fx konsulentydelser eller ændringer, faktureres i overensstemmelse med det derom aftalte eller hurtigst muligt.

13. Underleverandører
13.1 Kontainer er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Hostingydelser efter Aftalen, og Kunden giver herved Kontainer generelt samtykke til at anvende underdatabehandlere til levering af Hostingydelserne, som nærmere angivet i databehandleraftalen. Kontainer er hosted i 2 centre med redundant miljø og failover. Begge centre er lokaliseret i Danmark.

14. Force majeure
14.1 Ved force majeure suspenderes en Parts forpligtelser efter Aftalen, så længe force majeure-situationen varer i det omfang, Partens opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen.
14.2 Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter, som ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke forud for indgåelse af Aftalen burde have taget i betragtning, og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået eller indset. Følgende forhold anses bl.a. som force majeure:
14.2.1 Lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, overbelastning af eller fejl i interne og eksterne netforbindelser,
14.2.2 Strejke eller anden arbejdskonflikt hos Kunden eller Leverandøren,
14.3 Såfremt en force majeure situation varer i mere end 30 dage, eller hvis force majeure situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Aftalens opfyldelse må anses for umulig, er den anden Part berettiget til at bringe Aftalen til ophør helt eller delvist. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende i anledning heraf.

15. Ansvarsbegrænsning
15.1 Kontainer ansvar er begrænset til direkte tab, og Kontainer er ikke ansvarlig for tabt indtjening, produktionstab, tab eller retablering af data, defekte data, ødelæggelse af data, forøget brug af interne eller eksterne ressourcer, tab af omdømme eller goodwill eller anden indirekte skade/tab. Kontainers samlede erstatningsansvar efter Aftalen er begrænset til et beløb svarende til vederlag for tolv (12) måneder for Hostingydelserne og til et beløb svarende vederlag for tre (3) måneder for Hostingydelserne pr. erstatningsrelevant begivenhed. Eventuelle bodsbeløb, jf. punkt 8, indgår i opgørelsen af erstatningen efter Aftalen.
15.2 Medmindre andet eksplicit er aftalt i Tilbudsdokumentet, er Kontainer ikke ansvarlig for tab opstået som følge af systemnedbrud, strømafbrydelser, uvedkommendes adgang, forstyrrelser, ændringer, der skyldes tekniske eller driftsmæssige årsager, herunder fejl og mangler i Kontainer Saas, hardware eller uforudsete og udefrakommende forhold pålagt af tilsynsmyndigheder.
15.3 Kontainer er ikke erstatningsansvarlig vedrørende mangler og Kunden er ikke berettiget til forholdsmæssigt afslag vedrørende mangler, medmindre Kunden forud har givet Kontainer påkrav herom, og Kontainer ikke har kunnet afhjælpe manglerne efter et rimeligt varsel på ikke under 10 dage regnet fra datoen for Kontainers modtagelse af Kundens påkrav.

16. Meddelelser
16.1 En Part kan med bindende virkning for den anden Part give meddelelse til den adresse, herunder ved e-mail, der er angivet i Tilbudsdokumentet.

17. Aftalens varighed
17.1  Medmindre andet er aftalt i Tilbudsdokumentet, træder Aftalen i kraft ved underskrivelsen. Aftalen varer, indtil den ophører efter punkt 17.2 eller 17.3 nedenfor.
17.2 Kunden kan til enhver tid opsige denne aftale med et varsel på 1 måned til ophør ved udgangen af en Betalingsperiode, og Aftalen kan tidligst opsiges til ophør ved udløbet af den første Betalingsperiode.
17.3  Kunden kan kun ophæve Aftalen, såfremt Kontainer væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Aftalen, og ikke efter et varsel på 14 dage, har afhjulpet den væsentlige misligholdelse. Kontainer kan ophæve Aftalen, hvis Kunden væsentligt misligholdelser sine forpligtelser efter Aftalen, herunder hvis Kunden efter tredje påkrav om betaling ikke har betalt skyldige vederlag efter Aftalen.

18. Ophør
18.1 Kontainer er ved Aftalens hele eller delvise ophør, uanset ophørsgrunden, forpligtet til i rimeligt og nødvendigt omfang at bistå Kunden i forbindelse med Kundens hjemtagelse og/eller ved Kundens overdragelse til andre leverandører. Bistanden skal ydes hurtigst muligt og i det omfang, det er muligt, inden ophørstidspunktet.
18.2 Kontainers konsulentbistand i forbindelse med Aftalens ophør afregnes efter medgået tid til Kontainer til enhver tid gældende timepriser for konsulentbistand. Kontainer er berettiget til at kræve forudbetaling af sin konsulentbistand til Kunden, såfremt dette er rimeligt begrundet i Kundens forhold, fx som følge af Kundens manglende betalinger, og afvente med sin bistand efter punkt 18.1, indtil betaling for konsulentbistanden og ethvert andet skyldigt beløb vedr. Hostingydelserne er modtaget.
18.3 Medmindre andet aftales, slettes Kundens data, filer og software mv. i Hostingmiljøet, når Aftalen ophører.

19. Lovvalg og værneting
19.1 Aftalen og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.
19.2 Værneting er København.