Betingelser

Kundens ansvar

Det er kundens eget ansvar, at det materiale, der ligger på Kontainers servere, overholder dansk lovgivning, overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring internettet og ikke krænker tredjemands rettigheder. Manglende efterlevelse heraf samt ethvert uautoriseret brug af Kontainer, vil betyde indgreb fra Kontainers side samt medføre advarsel, lukning eller ophævelse af abonnementsaftale samt evt. politianmeldelse.

Hvis Kontainer lider et tab, som udspringer af forhold, kunden er ansvarlig for, f.eks. som følge af kundens upload af soft­ware, der kan påvirke Kontainers’ serverperformance, er kunden til hver en tid erstatningsansvarlig for dette tab, ligesom kunden skal skadesløsholde Kontainer for ethvert krav som måtte blive gjort gældende overfor Kontainer i den forbindelse.
Det er ikke tilladt at udsende uopfordret kommerciel reklame, såkaldt spam, fra systemet og dermed med Kontainers mailservere til hverken e-mailadresser eller Newsgroups, jf Markedsføringslovens §6a. Modtager Kontainer en spamanmeldelse fra tredjemand forbeholder Kontainer sig ret til med øjeblikkelig virkning at suspendere eller opsige abonnementet.
Kunden gøres opmærksom på, at ved at åbne vedhæftet filer modtaget fra Kontainers mailservere, løber kunden og kundens kunder en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Kontainer kan ikke på noget grundlag drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

Det er kundens ansvar at Kontainer altid har kundens korrekte adresse. I tilfælde af adresseændring, ændring af firmanavn mv. skal Kontainer underrettes herom. Den enkelte kunde bærer desuden selv ansvaret for at lave egne back-up og sikker­hedskopier af materialet på Kontainers servere.

Kontainers ansvar

Kontainer skal til stadighed opretholde en rimelig og opdateret beskyttelse af Kontainers systemer mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb, edb-virus og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe Kontainers opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til kundens programmel, data eller hjemmeside. Kontainer er forpligtet til at iagttage den til enhver tid gældende lovgivning, som er relevant for hostingleverandører, herun­der bl.a. overholde de i medfør af lov om behandling af personoplysninger gældende regler om behandling af data, herunder reglerne i § 41, stk. 3-5. Kontainers behandling af data må alene ske efter instruks fra kunden, jf. lov om behandling af personoplysninger § 42, stk. 2.

Ansvarsbegrænsning og erstatning

Kontainer er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af systemnedbrud, strømafbrydelser, uvedkommendes adgang, forstyrrelser eller ændringer der skyldes tekniske eller driftmæssige årsager, herunder hos en af Kontainers underle­verandører (f.eks. hostingcentre), eller er pålagt af tilsynsmyndigheder.

Kontainer er ikke erstatningsansvarlig for tab i forbindelse med force majeure herunder, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke og lockout (herunder blandt Kontainers egne medarbejdere), overbelastning af nettet eller fejl i andres netværk.

Kontainers samlede erstatningsansvar i henhold til denne aftale er begrænset til et beløb svarende til Kontainers vederlag for 12 (tolv) måneders hostingydelser. Ansvarsbegrænsningen omfatter ikke krav om tilbagelevering af erlagte betalinger i forbindelse med ophævelse.

Opsigelsesvarsler

Denne aftale kan opsiges af kunden og Kontainer med en måneds skriftligt varsel til udløbet af en måned.

Overdragelse af aftalen og anvendelse af underentreprenører

Kontainer er berettiget til at overdrage og på anden måde overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til tred­jemand. Kontainer er i det omfang, det er sædvanligt og forudsigeligt for kunden ved aftalens indgåelse, være berettiget til at inddrage underentreprenører i opfyldelsen af aftalen. Kontainer skal i enhver henseende hæfte for underleverandøren på samme måde som for egne forhold.

Lovvalg og værneting

Denne aftale reguleres af dansk ret. Tvister mellem parterne skal afgøres ved Københavns Byret som valgt værneting.